PEH VII: Stosunki majątkowe na wsi pszczyńskiej od połowy XVII do połowy XX wieku

Rafał Obetkon
Stosunki majątkowe na wsi pszczyńskiej od połowy XVII do połowy XX wieku.
Studium na przykładzie wsi Miedźna

Pszczyńskie Epizody Historyczne Tom VII

Fragmenty recenzji

„Na podstawie kwerendy źródłowej autor zgromadził i zaprezentował pokaźny materiał, który w wyczerpujący sposób przedstawił kulturę materialną i prawną świadomość mieszkańców wsi Miedźna. Na podstawie przedstawionych materiałów czytelnik jest w stanie precyzyjnie zrekonstruować poziom zamożności mieszkańców w XVIII, XIX i na początku XX wieku, wielkości i strukturę gospodarstw rolnych, a także sposoby przejmowania majątków, zabezpieczania starców, zbytu nieruchomości, zaciągania kredytów, służebności itp. Wskazał także na przyczyny trwania gospodarstw siodłaków w mało zmienionej formie i areale od schyłku XVI do połowy XIX w.

Podkreślił, że przeprowadzona wówczas reforma uwłaszczeniowa przyczyniła się w decydującym stopniu do gwałtownego przyśpieszenia procesu dzielenia i rozdrobnienia gospodarstw chłopskich, a tym samym do zmiany charakteru całej wsi”

Rafał Obetkon

ur. w 1976 roku w Pszczynie, doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zainteresowania autora skupiają się wokół historii Śląska, historii ziemi pszczyńskiej i pisma neogotyckiego. Dotychczasowo wydał następujące publikacje: „Ród Obetkonów na ziemi pszczyńskiej”, [w:] „Prace historyczne”, nr 139 z 2012 r., „Wstęp do badań nad podziemiem antykomunistycznym na ziemi pszczyńskiej w latach 19451947”, [w:] „Prace historyczne”, nr 140, z. 2 z 2013 r., Zwyczaje związane z przekazywaniem gospodarstw chłopskich następcom. Studium na przykładzie wsi Miedźna, Lw: „Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku”, pod red. T. Kargola, B. Petryszak i K. ślusarka, Kraków– Lwów 2015. prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński)

„W mojej ocenie, jako recenzenta, rozprawa doktorska mgra Rafała Obetkona jest pozycją wartościową, opartą na szerokiej podstawie źródłowej, która wnosi wiele ważnych ustaleń z zakresu podjętych przez Autora badań. Konceptualizacja przedmiotu badań, sposób ujęcia tematyki, forma przekazu wniosków i wyników badań oraz sposób uzasadniania tez stawianych przez mgra Rafała Obetkona świadczy o dużej dojrzałości badawczej Autora, który wykazał się przy tym poważnymi umiejętnościami warsztatowymi. Mgr Rafał Obetkon w swoich ocenach jest obiektywny, koncentruje się na analizie przyczyn i skutków opisy wanych zjawisk. Posługuje się bardzo wyważonym językiem. Liczba jednostkowych przykładów, które bierze pod uwagę, upoważnia go do formułowania uogólnień oraz wyciągania wiarygodnych wniosków.

dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki)

Wydawca

„PRO MEMORIA. Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939” powstało w 2011 r. , a jego celem jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach II wojny światowej, powstaniach śląskich, ochrona miejsc uświęconych krwią żołnierza polskiego, szerzenie wiedzy historycznej wśród młodzieży. Jednym z przejawów działalności Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza.

Niniejsza publikacja dotyczy spraw majątkowych na wsi pszczyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem Miedźnej. Tematyka chłopska jest rzadko poruszana w studiach historycznych, stąd niniejszą publikację należy traktować jako szczególną realizację postulatu naukowego wtej materii.

Rafał Obetkon podjął się prześledzenia materiałów archiwalnych w celu ukazania życia ludności wiejskiej, określenia jej zasobności, bogactwa, społecznego rozwarstwienia, sposobów nabywania majątków chłopskich i specyfiki pszczyńskiej w tym zakresie.

Autor uczynił to w sposób wszechstronny, co świadczy o rzetelności jego warsztatu naukowego. Publikacja ta jest pierwszą, która w tak szerokim stopniu określa stan majątkowy chłopstwa pszczyńskiego w okresie od XVII po XIX w.

Wybrane

Lista ›
Profil Facebook
Google+