O Muzeum

Muzeum Mil­i­tarnych Dziejów Śląska w Pszczynie

Budynek Muzeum - Dom OgrodnikaMuzeum Mil­i­tarnych Dziejów Śląska ma swoją siedz­ibę przy ul. Katow­ick­iej 1 w Pszczynie. w tzw. Domu Ogrod­nika, czyli łaź­ni miejskiej.

His­to­ria obiektu

Pow­stało 9 listopada 2014 roku., kiedy otwarto pier­wszą wys­tawę stałą.

Muzeum gro­madzi pamiątki związane z pow­sta­ni­ami śląskimi, mar­ty­rologią Śląska, zwłaszcza z okresu II wojny świa­towej oraz walki z pol­skim podziemiem niepodległoś­ciowym po jej zakończe­niu. Osobno potrak­towano w muzeum poszczególne okresy his­to­ryczne rozpoczy­na­jąc od neolitu a zakończy­wszy na mis­jach poko­jowych żołnierzy pol­s­kich na świecie.

Nieza­leżnie od eksponatów zna­j­du­ją­cych się w budynku w muzeum podzi­wiać można obiekty plen­erowe w postaci rekon­strukcji machin oblężniczych, wozu husy­ck­iego a także lap­i­dar­ium z miejs­cami upamięt­ni­a­ją­cymi śląskie miejsca chwały (począwszy od walk z cza­sów Bolesława Chro­brego, przez bitwę na Leg­nickim Polu Hen­ryka II Pobożnego a na bitwie o Bolonię w 1945 r. skończy­wszy). Muzeum prowadzi lekcje his­torii wśród dzieci i młodzieży, współor­ga­nizuje Dzień Sybi­raka, co miesiąc przy­go­towuje prelekcje o tem­atyce his­to­rycznej i regionalnej.

Wydaje pub­likacje, wśród których znaleźć można przysłowiowe perełki jak wspom­nienia płka Mieczysława Heroda, bohat­era bitwy pod Pszczyną 1939 r., żołnierza wal­czącego pod Alek­san­drią, Tobrukiem, Al –Gazalą, Monte Cassino, wspom­nienia Sybi­raka Lud­wika Kamińskiego z pobytu w Kazach­stanie czy notatki płka Stanisława Kal­abińskiego z wrześ­nia 1939 r., którego Niemcy rozstrze­lali pod­czas oku­pacji. Przykła­dem dzi­więt­nas­towiecznej lit­er­atury gwarowej są „Listy” Walen­tego Muszki­etera, chłopa z Miedźnej.

Muzeum wydało boda­jże pier­wszą powieść o ziemi pszczyńskiej „Tak mogło być” Lud­wika Woj­ciecha, czy kat­a­log obrazów miejs­cowego malarza – ama­tora Jerzego Dobrego „Pszczyńskie Krajobrazy”.

Uczest­niczy w nocy muzeów, w orga­ni­za­cji lokalnych imprez his­to­rycznych jak turnieje ryc­er­skie, wresz­cie raz w roku orga­nizuje wys­tawy cza­sowe („Rzeź Woły­nia”, „Pszczyńscy ułani”, „Mieszkańcy ziemi pszczyńskiej na nie­ludzkiej ziemi – ofi­ary z ziemi pszczyńskiej na lis­tach katyńs­kich”, „Wywózka Górnośląza­ków”, „W hołdzie Tadeuszowi Koś­ciuszce” wespół z Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoc­zowie, czy „Orzeł czarny – orzeł biały razem z Muzeum Zamkowym w Pszczynie).

Ekspozy­cje

Pod­miot tworzący Muzeum:

PRO MEMO­RIA. Sto­warzysze­nie Bitwy pod Pszczyną 1939

Pro­jekty muzeum

Zobacz też:

Muzea z którymi współpracujemy:

  • Muzeum 4 Pułku Strzel­ców Pod­ha­lańs­kich w Cieszynie
  • Muzeum Śląskiego Wrześ­nia w Tychach
  • Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
  • Muzeum Region­alne w Gocza­łkow­icach Zdroju
  • Muzeum Zamkowe w Pszczynie
  • Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie

Muzea o podob­nej tem­atyce lub częś­ciowo zbliżonej (nie wymienione powyżej)

  • Muzeum Śląskie w Katowicach
  • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
  • Muzeum w Biel­sku – Białej,
  • Muzea region­alne w Oświęcimiu, Wodzisławiu Śląskim, Ryb­niku, Żorach, Tychach, Jas­trzębiu Zdroju, Raci­borzu, Tomas­zowie Lubel­skim, Kętach.
Profil Facebook
Google+