Prelekcja: Prof. Marian Małecki

4 lata temu
11 kwietnia 2018 Prelekcja prof Marian Małecki 3

11 kwiet­nia 2018

11 kwiet­nia miała miejsce kole­jna prelekcja z udzi­ałem Pana Prof. Mar­i­ana Małeck­iego, który zaprezen­tował dzieje Pszczyny i ziemi pszczyńskiej pod­czas I wojny świa­towej. Pszczyna była wów­czas ważnym miejscem poli­tyki świa­towej, pod­jęto tu bowiem co najm­niej dwie ważné dla losów świata decyzje. Na zamku sporząd­zono tzw. akt 5 listopada 1916 r., który w grun­cie rzeczy tworzył niepodległą Pol­skę oraz pod­jęto decyzję o nieogranic­zonej wojnie pod­wod­nej na morzu, która skłoniła Stany Zjed­noc­zone do przys­tąpi­enia do wojny po stronie aliantów. Prof. Mar­ian Małecki w przys­tępny sposób ukazał te wydarzenia a także losy mieszkańców, ich życie codzi­enne i skutki wojny dla całej ziemi pszczyńskiej.

Pod­czas spotka­nia odbyła się też pro­mocja książki Pana Pro­fe­sora o tej tematyce.

Profil Facebook
Google+