Noc Muzeów 2024

miesiąc temu
Noc muzeów 2

Wczo­raj przeży­wal­iśmy Noc Muzeów, w której uczest­niczyło około tysiąca osób.

Bardzo serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim odwiedza­ją­cym, zarówno tym starszym jak i młod­szym (zwłaszcza malu­chom) oraz przy­go­towu­ją­cym tę imprezę (w szczegól­ności harcer­zom i tworzącej się przy naszym muzeum Grupie Rekon­strukcji His­to­rycznych). Zapraszamy do odwiedza­nia naszego muzeum ponownie.

Pszczyna muzeami stoi i oby tak dalej !

Profil Facebook
Google+