80 rocznica Monte Cassino

miesiąc temu

Dziś przy­pada 80-​rocznica zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.

To jedno z najwięk­szych miejsc chwały oręża pol­skiego. Szczególną pamię­cią darzymy „naszych” (tzn. związanych z naszym sto­warzysze­niem) żołnierzy II Kor­pusu Pol­skiego, w tym ś. p. płka Mieczysława Heroda i por. Alfonsa Mrzyka. W naszym muzeum pielęgnu­jemy pamięć o tej botwie – obok eksponatów, na niewielkim obelisku przy dziedz­ińcu muzeum zna­j­duje się tabliczka z napisem „Monte Cassino 1944″. Dziś w „Noc Muzeów” zapłonie tam znicz. W swoim kalen­darzu pod datą 18 maja 1944 r. płk Mieczysław Herod napisał: „Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie [wtedy był to czwartek – przyp. Pro Memo­ria]. O godz. 10.30 odd­zi­ały naszej dywizji (2 B.S.K.) zatknęły sztan­dar pol­ski na klasz­torze Monte Cassino. Dzi­ała naszych baterii wys­trze­lały prze­cięt­nie około 2000 pocisków każde”. Wielka szkoda, że już w zasadzie prawie całe to pokole­nie odeszło do his­torii, ale dobrze, że są spad­ko­biercy trady­cji tych żołnierzy, w tym orga­ni­za­cje społeczne, pielęgnu­jące pamięć o tych wiel­kich Polakach – przy tej okazji dzięku­jemy Wam. Na zdj. Pan Alfons Mrzyk pod­czas przekazy­wa­nia sztan­daru pow­stańczego dla naszego muzeum i Pan Mieczysław Herod pod­czas jed­nego z wywiadów, udzielonego naszemu muzeum, o uczest­nictwie w bitwie o Monte Cassino.

Profil Facebook
Google+