Ekspozycje

Dzieje Śląska w aspekcie mil­i­tarnym (na przykładzie ziemi pszczyńskiej)

Ekspozy­cje stałe:

Dzieje mil­i­tarne ziemi pszczyńskiej od neolitu do średniowiecza

–rola Bramy Morawskiej w okre­sie Wędrówki Ludów, – zabytki mil­i­tarne z cza­sów pre­his­to­rycznych, starożyt­ność i wpływy rzym­skie, plemiona śląskie, Śląsk w okre­sie najwięk­szego znaczenia

Monar­chia Hen­ryków śląs­kich; śląscy krzyżowcy

 • bitwa pod Leg­nicą; rewindykacja Śląska za Kaz­imierza Wielkiego,
 • wojny husy­ckie, sys­tem obronny miast śląs­kich, grody i gródki, kobi­ety a rzemiosło wojenne;

Okres nowożytny

 • wielkie wydarzenia his­to­ryczne na ziemi pszczyńskiej – przy­jazd Bony Sforza, ucieczka Hen­ryka Walezego, pobyt Jana II Kaz­imierza, wojna trzy­dziesto­let­nia, zagroże­nie tureckie, prze­marsz Jana Sobieskiego w drodze pod Wiedeń,
 • wojny śląskie, kon­fed­eraci barscy na Śląsku, pruski dryl, śląskie gar­ni­zony wojskowe; Ślązacy a upadek Polski;

Bur­zliwy wiek dziewiętnasty

 • wojska napoleońskie na Śląsku, udział Śląza­ków w pow­sta­ni­ach narodowych;
 • pomiędzy Królest­wem Pruskim a Cesarst­wem Niemieckim, kawa­le­ria w Pszczynie;
 • ku świa­towemu konfliktowi;

Wiek dwóch wojen światowych

 • I wojna świa­towa na ziemi pszczyńskiej, pow­sta­nia śląskie i plebis­cyt, okres międzywojenny
 • ułani, ułani mal­owane dzieci; bitwa pod Pszczyną 1939, noc oku­pacji, prob­lem Volk­slisty i dra­mat Górnośląza­ków, Czer­wone Maki na Monte Cassino;
 • wol­ność ale jaka? – prob­lem marszu śmierci, „wyz­wole­nia” przez armię czer­woną, rozprawa z Podziemiem niepodległościowym;
 • pier­wsze lata powo­jenne; wojska raki­etowe w Czarkowie, udział jed­nos­tek śląs­kich w mis­jach poko­jowych; kwes­tia nowych wyzwań wobec pokoju i wojen na świecie.

Ekspozy­cja plenerowa:

Rozwój broni na przestrzeni wieków – od tre­busza do kochbunkra (rekon­strukcje maszyn wojennych)

 • rekon­strukcje maszyn wojen­nych takich jak tre­busz, wóz husy­cki, pluteja, taran, armata,
 • schrony jed­noosobowe niemieckie,
 • Lap­i­dar­ium – Śląskie miejsca chwały – na kamieni­ach pamięci zaz­nac­zono miejsca bitew śląs­kich oraz miejsca, w których wal­czyli Ślązacy od śred­niowiecza po II wojnę światową

Gale­ria: Zbiory muzeum

Kat­a­log w PDF

Przewodnik po idei i eksponatach Muzeum Marian Małecki

Mil­i­tarne dzieje Śląska – Prze­wod­nik po idei i eksponat­ach muzeum – M. Małecki

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+